Програмата

Въведение в Счетоводството
 • I

  Въведение в Счетоводството

 • II

  Завеждане Счетоводство на Предприятие

 • III

  Документи и Работа с Документи

 • IV

  Международни Счетоводни Стандарти

 • V

  Данъчни Закони

 • VI

  Практическо Осчетоводяване на Стопански Операции

 • VII

  Счетоводно Отчитане по Обекти

 • VIII

  Счетоводни Справки

 • IX

  Съставяне на Финансови Отчети

 • X

  Съставяне на Годишна Данъчна Декларация

 1. Счетоводство. Двустранно счетоводство.
 2. Счетоводни сметки. Сметкоплан.
 3. Основни понятия
 4. Счетоводни принципи
 5. Базов пример за осчетоводяване и съставяне на финансови отчети
 1. Завеждане Счетоводство на Предприятие
  1. Преглед и Анализ на Счетоводна Отчетност
  2. Завеждане на Счетоводството
 2. Сметкоплан
  1. Сметки за Капитал и Заеми
  2. Сметки за Дълготрайни Активи
  3. Сметки за Стоково Материални Запаси
  4. Сметки за Разчети
  5. Сметки за Финансови Средства
  6. Сметки за Разходи
  7. Сметки за Приходи
  8. Сметки за Условни Активи и Пасиви
 3. Номенклатура на Документите
 4. Номенклатура на Операциите
 5. Счетоводни Папки
 6. Базова Счетоводна Политика
  1. Обща Информация за Дружеството
  2. Основни Принципи
  3. Собствен Капитал
  4. Отчитане на Дълготрайните Материални Активи (ДМА).
  5. Отчитане на Дълготрайните Нематериални Активи (ДНА).
  6. Амортизации
  7. Инвестиционни Имоти
  8. Нетекущи Активи, Държани за Продажба и Преустановени Дейности
  9. Инвестиции в Предприятия
  10. Финансови Инструменти
  11. Отчитане и Оценка на Стоково-Материалните Запаси (СМЗ)
  12. Ефекти от Промените във Валутните Курсове
  13. Признаване на Приходи
  14. Отчитане на Дарения и Финансирания
  15. Отчитане на Данъците от Печалбата
  16. Обезценка на Нефинасови Активи
  17. Провизии, Условни Активи и Условни Пасиви
  18. Финансови Приходи и Финансови Разходи
  19. Доходи на Персонала
  20. Лизинги
  21. Договори за Строителство
  22. Земеделска Дейност
  23. Отчитане на Промени в Счетоводната Политика
  24. Свързани Лица
  25. Събития След Датата на Баланса
  26. Извършване на Инвентаризация
  27. Финансови Отчети
 1. Фактура
  1. Сметка-Фактура от Нотариус
  2. Invoice
 2. Дебитно Известие
 3. Кредитно Известие
 4. Митническа Декларация
 5. Протокол по ЗДДС – в т.ч. за ВОП
 6. Протокол по ЗДДС – в т.ч. за ВОП - Изменение
 7. Протокол по ЗДДС за Анулиране на Фактура
 8. Отчет за Извършени Продажби по ЗДДС
 9. Отчет за Продажби/Покупки при Специален Ред на Облагане по ЗДДС
 10. Справка за Продадени Стоки на Дребно
 11. Касова Бележка (Фискален Бон)
 12. Сторно Касова Бележка
 13. Дневен-Месечен Касов Отчет
 14. Приходен Касов Ордер
 15. Разходен Касов Ордер
 16. Разписка за Получена Сума
 17. Авансов Отчет
 18. Заповед за Командировка в Страната
 19. Заповед за Командировка в Чужбина
 20. Пътен Лист
 21. Бордеро за Обмяна на Валута
 22. Вносна Бележка
 23. Нареждане Разписка
 24. Платежно Нареждане
 25. Бюджетно Нареждане
 26. Незабавно Инкасо
 27. Банково Извлечение
 28. Приемо-Предавателен Протокол
 29. Складова/Стокова Разписка
 30. Счетоводен Амортизационен План – за производствени цикли
 31. Ведомост за Заплати, Рекапитулация и Суматор
 1. МСФО История и Развитие
 2. МСС-2 Материални Запаси
  1. Oценка на материалните запаси (МЗ)
  2. Методи за изписване на себестойността
  3. Нетна реализируема стойност
  4. Признаване за разход
  5. Различия с националния стандарт
  6. Въпроси за самостоятелна подготовка
  7. Практически казуси
  8. Оповестявания
  9. Казуси, описващи други клаузи на стандарта
 3. МСС-16 Машини, имоти, съоръжения
  1. Признаване
  2. Оценка при признаване
  3. Оценка след признавнае
  4. Компенсация за обезценка
  5. Отписване
  6. Въпроси и задачи
 4. МСС-17 Лизинг
  1. Класификация на лизинговите договори
  2. Лизингови договори във финансовите отчети на лизингополучателите
  3. Лизингови договори във финансовите отчети на лизингодателите
  4. Продажба с обратен лизинг
  5. Предходни разпоредби
  6. Дата на влизане в сила
  7. Примерни казуси
  8. Тестови въпроси
  9. Въпроси за самоконтрол
 5. МСС-18 Приходи
  1. Оценяване на приходите
  2. Идентифициране на сделката
  3. Продажба на стоки
  4. Предоставяне на услуги
  5. Лихви, възнаграждения за права и дивиденти
  6. Въпроси и задачи
 1. Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)
  1. Общи положения
  2. Корпоративен данък
  3. Данък върху разходите
  4. Данък при източника
  5. Алтернативни данъци
  6. Санкции
 2. Закон за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС)
  1. Основни положения
  2. Доставка и покупка на стоки с контрагенти в трети страни
  3. Доставка и покупка на услуги с контрагенти в трети страни
  4. Данъчно събитие и данъчна основа
  5. Освободени доставки
  6. Доставки облагаеми с нулева ставка
  7. Данъчен кредит
  8. Данъчни документи
  9. Деклариране внасяне и възстановяване на ДДС
  10. Регистрация по ЗДДС
  11. Санкции
 3. Закон за Данъците върху Доходитена Физическите Лица (ЗДДФЛ)
  1. Общи положения
  2. Доходи от трудови правоотношения
  3. Доходи от стопанска дейност
  4. Доходи от други източници
  5. Деклариране и заплащане на данъка
  6. Еднолични търговци
  7. Патентен данък
  8. Окончателни данъци
  9. Санкции
 4. Закон за Местните Данъци и Такси (ЗМДТ)
  1. Основни положения
  2. Данък върху недвижимите имоти
  3. Данък върху наследствата
  4. Данък при възмезднио придобиване на имущество
  5. Данък дарение
  6. Данък върху превозните средстрва
  7. Патентен данък
  8. Такса битови отпадъци
  9. Санкции
 5. Закон за Акцизите и Данъчните Складове (ЗАДС)
  1. Общи положения
  2. Данъчно задължение и данъчна основа
  3. Режим отложено плащане на акциз
  4. Задължение за регистрация по закона за акцизите
  5. Документация и отчетност
  6. Санкции
 6. Данъчно Осигурителен Процесуален Кодекс (ДОПК)
  1. Общи правила
  2. Административни производства
  3. Обжалване
  4. Събиране на публични вземания
  5. Процедура за прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 7. Закон за Счетоводството (ЗС)
  1. Общи положения
  2. Счетоводни документи
  3. Форма на счетоводството
  4. Активи, собствен капитал, пасиви, приходи и разходи
  5. Инвентаризация
  6. Финансови отчети
  7. Съставители на финансови отчети
  8. Консолидиран финансов отчет
  9. Независим финансов одит
  10. Публикуване на финансовите отчети
  11. Съхраняване на счетоводната информация
  12. Санкции
 8. Кодекс на Труда (КТ)
  1. Сключване на трудов договор
  2. Права и задължения на работодателя
  3. Задължения на работника
  4. Работно време
  5. Отпуски
  6. Командировки
  7. Дисциплинарна отговорност
  8. Имуществена отговорност на работодателя
  9. Прекратяване на трудовите правоотношения
  10. Санкции
 9. Спогодби за Избягване на Двойно Данъчно Облагане (СИДДО)
  1. Общи положения
  2. Процедура за прилагане на СИДДО
  3. Преглед на основните членове на СИДДО
 1. Покупка на Стоки и Суровини
  1. Аванс за Покупка на Стоки (от БГ. доставчик, регистриран по ЗДДС)
  2. Покупка на Суровини (в брой, от БГ. доставчик, регистриран по ЗДДС)
  3. Покупка на Стоки (от БГ. доставчик, регистриран по ЗДДС)
  4. Покупка на Стоки (от БГ. доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
  5. Кредитно Известие за Закупени Стоки (от БГ. доставчик, регистриран по ЗДДС)
  6. Дебитно Известие за Закупени Стоки (от БГ. доставчик, регистриран по ЗДДС)
  7. Дебитно Известие за Закупени Стоки (от БГ. доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
  8. Кредитно Известие за Закупени Суровини (от БГ. доставчик, нерег. по ЗДДС)
  9. Протокол за Анулиране на Фактура за Закупени Стоки
  10. Вътре-Общностно Придобиване (ВОП) на Стоки
  11. Дебитно Известие при ВОП на Стоки
  12. Кредитно Известие при ВОП Стоки
  13. Внос на Суровини
 2. Покупка на Дълготрайни Активи
  1. Покупка на Урегулиран Поземлен Имот (УПИ)
  2. Покупка на Земеделска Земя
  3. Покупка на Нов Апартамент
  4. Покупка на Стара Сграда с УПИ
  5. Покупка на Машина
  6. Покупка на Съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
  7. Вътре-Общностно Придобиване (ВОП) на Автомобил
  8. Внос на Офис Техника
  9. Покупка на Софтуер
  10. Покупка на Дялове
  11. Покупка на Автомобил чрез Финансов Лизинг
  12. Покупка на Автомобил чрез Оперативен Лизинг с Опция за Придобиване
  13. Закупен Актив – Камион – Преди Регистрация по ЗДДС
  14. Покупка на Машина с Разходи за Доставка и Монтаж
 3. Разходи за Материали и Инвентар
  1. Разход за Химикалки
  2. Разход за Копирна Хартия – от нерегистрирано по ЗДДС лице
  3. Разход за Инвентар - Монитори
  4. Кредитно Известие за Инвентар - Монитор
  5. Дебитно Известие за Инвентар - Бюро
  6. Кредитно Известие за Химикалки – от нерегистрирано по ЗДДС лице
  7. Дебитно Известие за Химикалки – от нерегистрирано по ЗДДС лице
  8. Анулиране на Разход за Копирна Хартия
  9. Вътре-Общностно Придобиване (ВОП) на Рекламни Материали – Каталози
  10. Кредитно Известие при ВОП на Рекламни Материали – Химикалки
  11. Дебитно Известие при ВОП на Рекламни Материали – Чадъри
  12. Внос на Рекламни Материали – Каталози
 4. Разходи за Услуги
  1. Разход за Счетоводно Обслужване
  2. Разход за Куриерска Услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
  3. Кредитно Известие за Ремонтна Услуга
  4. Кредитно Известие за Ремонтна Услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
  5. Дебитно Известие за Доставка на Вода и Електроенергия
  6. Дебитно Известие за Строителна Услуга - от нерегистрирано по ЗДДС лице
  7. Анулиране на Разход за Услуга – Данъчна Консултация
  8. Получена Адвокатска Услуга от Европейския Съюз (ЕС)
  9. Получено Маркетингово Проучване от Трета Страна
  10. Разход за Наем
  11. Дебитно Известие за Получена Адвокатска Услуга от ЕС
  12. Кредитно Известие за Получена Адвокатска Услуга от ЕС
  13. Дебитно Известие за Получено Маркетингово Проучване от Трета Страна
  14. Кредитно Известие за Получено Маркетингово Проучване от Трета Страна
  15. Разход за Транспорт, Който Влиза в Стойността на Стоката
  16. Разход за Автомобил при Оперативен Лизинг
 5. Продажба на Стоки, Продукти и Суровини
  1. Продажба на Стока
  2. Продажба на Продукция
  3. Продажба на Суровини
  4. Продажба на Материали
  5. Кредитно Известие за Продадени Суровини
  6. Дебитно Известие за Продадена Стока
  7. Анулирана Продажба на Стока
  8. Вътре-Общностна Доставка (ВОД) на Стока
  9. Кредитно Известие при ВОД на Стока
  10. Дебитно Известие при ВОД на Стока
  11. Износ на Стока
  12. Касов Отчет за Продажба Стоки на Дребно
  13. Получен Аванс за Продажба на Стока
  14. Получен Аванс за Продажба на Продукция
  15. Получен Аванс за Продажба на Суровини
  16. Получен Аванс за Продажба на Материали
 6. Продажба на Дълготрайни Активи и Инвентар
  1. Продажба на Урегулиран Поземлен Имот (УПИ)
  2. Продажба на Земеделска Земя
  3. Продажба на Нов Апартамент
  4. Продажба на Стара Сграда с УПИ
  5. Продажба на Машина
  6. Продажба на Съоръжение
  7. Вътре-Общностна Доставка (ВОД) на Автомобил
  8. Износ на Офис-Обзавеждане
  9. Продажба на Софтуер
  10. Продажба на Дялове
  11. Продажба на Автомобил чрез Финансов Лизинг
  12. Продажба на Автомобил чрез Оперативен Лизинг с Опция за Придобиване
 7. Приходи от Продажба на Услуги и Наеми
  1. Приход от Наем
  2. Приход от Услуга
  3. Кредитно Известие по Приход от Услуга
  4. Дебитно Известие по Приход от Услуга
  5. Протокол за Анулиран Приход от Услуга
  6. Доставена Услуга в ЕС
  7. Кредитно Известие по Доставена Услуга в ЕС
  8. Дебитно Известие по Доставена Услуга в ЕС
  9. Доставена Услуга Извън ЕС
  10. Кредитно Известие по Доставена Услуга Извън ЕС
  11. Дебитно Известие по Доставена Услуга Извън ЕС
 8. Банкови Операции
  1. Банково Извлечение в Лева
  2. Банково Извлечение във Валута
 9. Касови Операции
  1. Изтеглени Пари от Каса и Внесени по Банкова Сметка
  2. Изтеглени Пари от Банкова Сметка и Внесени в Каса
  3. Платено Възнаграждение на Служител от Каса
  4. Даден Служебен Аванс за Покупка на Материали
  5. Отчетен Служебен Аванс за Покупка на Материали
  6. Изплащане на Командировъчни Разходи за Страната
  7. Изплащане на Командировъчни Разходи за Чужбина
  8. Внесени Пари по Банкова Сметка на Доставчик
  9. Платено в Брой Задължение по Фактура
  10. Платено в Брой Вземане по Фактура
  11. Разписка за Платена Неустойка
  12. Продадена Валута в Брой
 10. Заеми и Финансирания
  1. Договор за Банков Кредит
  2. Договор за Безвъзмездно Финансиране на Дълготрайни Материални Активи
  3. Договор за Безвъзмездно Финансиране на Услуга
 11. Бартери, Прихващания, Цесии
  1. Бартер на Услуги
  2. Насрещно Прихващане на Вземания
  3. Цесия – Продажба на Вземане
 12. Начисляване на Заплати
  1. Начисляване на Заплати по Ведомост и Рекапитулация
 13. Активи и Амортизации
  1. Протокол за Заприхождаване на Актив
  2. Начисляване на Амортизации по Амортизационен План
  3. Начисляване на Амортизация Формирана на База Производствени Цикли
  4. Протокол за Резултата от Ликвидация на Активи
  5. Протокол за Брак на Активи
 14. Складови Операции
  1. Приемане на Стока със Складова Разписка
  2. Отпускане на Суровини за Производство
  3. Заприхождаване на Произведена Продукция
  4. Отчет за Вложени Суровини
  5. Брак на Готова Продукция
  6. Отчитане на Фира
  7. Брак на Суровини
  8. Брак на Активи
  9. Преоценка на Активи Съгласно МСС – вариант 1
  10. Преоценка на Активи Съгласно МСС – вариант 2
  11. Обезценка на Стокови Наличности
  12. Липси и Излишъци на Стоки
  13. Липси и Излишъци на Пари в Каса
  14. Липса на Активи
  15. Изразходвани Суровини за Собствени Нужди
  16. Справка за Продадени Стоки на Дребно
 15. Приключвателни Операции
  1. Приключвателни Операции по ДДС
  2. Приключвателни Операции при Годишно Приключване
 16. Актове на Органи
  1. Решение за Разпределение на Печалба – вариант 1
  2. Решение за Разпределение на Печалба – вариант 2
  3. Решение за Покриване на Загуба
  4. Решение за Увеличаване на Капитал
  5. Решение за Допълнителни Парични Вноски
  6. Данъчен Ревизионен Акт
  7. Съдебно Решение за Отмяна на Данъчен Ревизионен Акт
  8. Съдебно Решение по Търговски Спор
  9. Арбитражно Решение по Търговски Спор
  10. Безвъзмездна Сделка
 17. Начисляване на Депозити и Гаранции
  1. Платен Депозит по Договор за Наем
  2. Получен Депозит по Договор за Наем
  3. Връщане на Получен Депозит по Договор за Наем
  4. Връщане на Платен Депозит по Договор за Наем
  5. Плащане на Гаранционен Депозит за Участие в Търг
  6. Връщане на Платен Гаранционен Депозит за Участие в Търг
 18. Начисляване на Данъци
  1. Начисляване на Корпоративен Данък
  2. Начисляване на Авансова Вноска за Корпоративен Данък
  3. Начисляване на Патентен Данък
  4. Начисляване на Данък за Представителни Разходи
  5. Начисляване на Данък Върху Социалните Разходи
  6. Начисляване на Данък Дивидент на Физически Лица
  7. Начисляване на ДДС за Липсващи (Бракувани) Стоки
  8. Начисляване на ДДС при Безвъзмездна Сделка
  9. Начисляване на Данък за МПС
  10. Начисляване на Данък Сгради
  11. Начисляване на Такса Битови Отпадъци
 1. Отчитане на Активи и Амортизации
  1. Общи Правила за Отчитане на Активи и Амортизации
  2. Пример за Съставяне на Амортизационен План
  3. Осчетоводяване на Амортизациите от Аморт. План
 2. Отчитане на Материални запаси
  1. Общи Правила за Отчитане на Стоково-Матер. Запаси
  2. Пример за Изписване на Стоково-Матер. Запаси (СМЗ)
  3. Осчетоводяване на Стопански Операции със СМЗ
 3. Отчитане на Производството
  1. Общи Правила за Отчитане на Производство
  2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
  3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 1. Оборотна Ведомост
 2. Оборотна Ведомост с Начални Обороти
 3. Аналитична Оборотна Ведомост с Начални Обороти
 4. Аналитични Обороти по Сметка
 5. Състояние на Партиди по Сметка (на Аналитичност по Сметка)
 6. Кореспонденция на Сметки
 7. Хронология на Сметка
 8. Състояние на Сметка
 9. Главна Книга
 1. Съставяне на Финансови Отчети
  1. Стъпки при Съставяне на Финансов Отчет
  2. Осчетоводявания при Счетоводно Приключване
 2. Оборотна Ведомост и Финални Отчети
  1. Оборотна Ведомост – Преди Приключване
  2. Аналитична Оборотна Ведомост – Преди Приключване
  3. Оборотна Ведомост – След Приключване и Преди Данък
  4. Аналитична Оборотна Ведомост – След Приключване и Преди Данък
  5. Оборотна Ведомост – След Приключване и След Данък
  6. Аналитична Оборотна Ведомост – След Приключване и След Данък
  7. Главна Книга
  8. Баланс по НСС в лева
  9. Баланс по НСС в хил. лева
  10. ОПР по НСС двустранен в лева
  11. ОПР по НСС двустранен в хил. лева
  12. Отчет на Собствения Капитал по НСС в лева
  13. Отчет на Собствения Капитал по НСС в хил. лева
  14. Отчет за Паричните Потоци по НСС в лева
  15. Отчет за Паричните Потоци по НСС в хил. лева
  16. Справка за Дълготрайните Активи по НСС в хил. Лева
 3. Оповестявания към Финансовите Отчети по НСС
  1. Оповестявания към Финансовите Отчети по МСС
   1. Отчетни Форми по НСС
    1. Баланс по НСС
    2. Баланс (съкратен) по НСС
    3. Отчет за Приходите и Разходите (двустранен) по НСС
    4. Отчет за Приходите и Разходите (едностранен) по НСС
    5. Отчет за Собствения Капитал по НСС
    6. Отчет за Паричните Потоци по НСС
    7. Справка за Нетекущите (Дълготрайните) Активи по НСС
   2. Отчетни Форми по НСС с Формули за Изчисляване
    1. Баланс по НСС с Формули за Изчисляване
    2. ОПР по НСС с Формули за Изчисляване
    3. Отчет за Собствения Капитал по НСС с формули за изчисляване
    4. Отчет за Паричните Потоци по НСС с Формули за Изчисляване
    5. Справка за Дълготрайните Активи по НСС с формули за изчисляване
    6. Легенда на Съкращенията, Използвани за Формулите в Отчетите по НСС
   3. Отчетни Форми по МСС
    1. Отчет за Финансовото Състояние по МСС
    2. Отчет за Доходите и Всеобхватния Доход по МСС
    3. Отчет за Промени в Собствения Капитал по МСС
    4. Отчет за Паричните Потоци (косвен метод) по МСС
    5. Отчет за Паричните Потоци (пряк метод) по МСС
   1. Съставяне на Годишна Данъчна Декларация
    1. Обстоятелства за Преобразуване на Финансовия Резултат
    2. Съставяне на Основната Част на ГДД
    3. Съставяне на Приложение №1 към ГДД
    4. Съставяне на Приложение №2 към ГДД
    5. Съставяне на Приложение №3 към ГДД
   2. Годишна Данъчна Декларация за 2009 год. - формуляр
   3. Приложение №1 към ГДД
   4. Приложение №2 към ГДД
   5. Приложение №3 към ГДД