За обучението

Много курсисти, завършили нашето обучение, признават, че за 4 седмици в академията на Крестън БулМар са научили повече за счетоводството, отколкото за 4 години в търговската гимназия и за 4 години в университета.

Това е така, защото в средното и висшето образование обучението по счетоводство е много теоретично и твърде разтеглено във времето, в дълги периоди фокусирано върху отделни детайли от него и учениците или студентите не могат да си създадат цялостна картина и разбиране за счетоводството, за връзките между отделните негови елементи и за тяхното практическо прилагане в реалния бизнес.

Разбирайки този проблем, ние си поставихме за цел да създадем интензивна програма за практическо обучение, изпълнена с много примери, дискусии и разяснения, която започва със създаване на цялостната картина и разбиране за счетоводството, които поддържаме през целия курс на обучение.

РАЗЛИКАТА

Средно и висше образование /Счетоводна Академия БулМар

Обучението по счетоводство в средното и висшето образование е фокусирано върху неговите теоретични основи и много рядко достига до съставянето на финансови отчети.

При нас още в първия учебен ден се съставят финансови отчети за да се разберат смисълът и отделните елементи на счетоводството. Съставянето на финансови отчети е същността и целта на счетоводството и трябва да се започва с тях защото, ако не знаеш каква е крайната цел, как ще разбереш защо правиш всичко останало преди това?

В средното и висшето образование обучението е базирано на принципа „първо ти преподаваме, после учиш и накрая те изпитваме, за да оценим колко не знаеш“.

Обучението при нас е базирано на по-ефективния принцип „първо учиш, после проверяваме какво не си разбрал, за да ти го обясним и да го запомниш завинаги”. Подходът ни е базиран на модела, по който един професионален счетоводител или одитор в реалния бизнес изгражда своята експертиза и опит - с много самостоятелно четене и осмисляне, професионални дискусии с колеги и експерти, решаване на казуси и посещение на семинари.

Ние предлагаме две форми на обучение – присъствена, а от 2015 г. и дистанционна, за да отговорим на нуждите на хората от страната и на работещите хора, които не могат да отделят един месец или средства за присъствено обучение в София.

Присъственото обучение е с далеч по-висока ефективност и резултатност от дистанционното именно заради потапянето в материята, интензивното учене и множеството дискусии, срещи с ментори и лектори, които разясняват всички неясни моменти и постоянно правят връзката между всички елементи на счетоводството и неговите предмет и цел – съставянето на финансовите отчети.

Присъствено обучение

Продължителност: 4 седмици

Начало: всеки първи понеделник на месеца

Брой участници: между 6 и 12 човека

График на занятията: Всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч.
За всеки ден от обучението курсистите трябва да усвоят точно определени знания и умения съгласно специално разработената програма, която се предоставя в първия ден на обучението.

Дневен график:
09:00 – 12:00 ч. – самостоятелна подготовка върху материала за деня
12:00 – 13:00 ч. – обедна почивка
13:00 – 14:00 ч. – самостоятелна подготовка върху материала за деня
14:00 – 15:30 ч. – вътрешна дискусия между курсистите върху материала за деня
15:30 – 17:00 ч. – проверка на наученото и разясняване на неясните моменти от ментори – мениджъри или старши мениджъри
17:00 – 18:00 ч. – обобщаваща лекция на материала за деня – от управляващ съдружник или директор

Дистанционно обучение

Продължителност: 14 седмици

Начало: виж предстоящи обучения

Брой участници: между 12 и 25 човека

График на занятията: Всеки вторник или сряда от 18:00 до 20:00 ч. – вечерен семинар с лектор (управляващ съдружник или директор), който прави обобщаваща лекция на материала, идентифицира и разяснява неясните моменти от него.
За всяка седмица от обучението участниците трябва да усвоят точно определени знания и умения съгласно специално разработената програма, която се предоставя в първия ден на обучението.
Преди всяка лекция участниците трябва да са се подготвили самостоятелно върху материала, за да могат да задават конкретни въпроси към лектора за неясните моменти.

Виртуална класна стая: Обучението и лекциите по време на курса преминават във виртуална класна стая, разработена специално за нуждите на Академията. Всички участници, включили се във виртуалната класна стая за съответната лекция, получават запис от нея и могат да я преглеждат многократно до самия изпит. Ако участник не е имал възможност да се включи в дадена лекция, получава достъп до максимум две лекции, които е пропуснал. Достъпът до виртуалната стая, качените материали и записите се прекратява в деня преди изпита.

Защо препоръчваме обучението за работа със счетоводен софтуер да е след завършването на курса

Използването на счетоводен софтуер в процеса на обучение скрива много фундаментално важни неща, които в него се извършват автоматично и курсистите не могат да разберат защо те се случват. В нашата реална счетоводна практика ние постоянно срещаме „главни“ счетоводители с 10, 15 или 20 години стаж, които въвеждат счетоводни статии в своя счетоводен софтуер и нищо не разбират от съставяне на финансови отчети, както и на какво се дължат грешките в тях или в отделни счетоводни справки. В основата на този проблем е, че от студентската скамейка те са навлизали в професията през счетоводен софтуер и нямат генерално разбиране за много практически аспекти на счетоводството, които софтуерът прави автоматично и в някои случаи – грешно, когато не е настроен правилно.

След усвояването на фундаменталното практическо знание от курса на обучение, изучаването на конкретен счетоводен софтуер е въпрос на няколко дни, защото всички счетоводни софтуери на практика са еднакви и се различават само по своя интерфейс.

За тази цел ние сме разработили специален пример със стопански операции, счетоводни справки и отчети на едно предприятие в рамките на последните три месеца на една календарна година. Ние предоставяме този пример на завършилите курсисти, за да го въведат в избран от тях счетоводен софтуер (за какъвто и ние предоставяме безплатен временен лиценз) и да сверят дали получават същите счетоводни справки и финансови отчети и сами да си открият и си обяснят грешките в процеса на осчетоводяване.

Учебен план

Обучението по практическо счетоводство и данъци съдържа всички основни модули, които са нужни за упражняване на професията, и включва следните теми:

  1. Предмет, цели и принципи на счетоводството – подробно обяснени и илюстрирани с практически примери до съставяне на финансовите отчети, за изграждане на цялостна картина и разбиране за счетоводството.
  2. Основни счетоводни стандарти – национални и международни – Материални запаси, Дълготрайни активи, Приходи и Лизинг, в т.ч. всички основни постановки в тях и отражението им във финансовите отчети.
  3. Счетоводни документи и работа с тях – всички видове първични счетоводни документи, в т.ч. спецификите за тяхното използване и отчитане.
  4. Основни данъчни закони – ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, илюстрирани с много практически примери за тяхното по-добро разбиране и прилагане, в т.ч. счетоводното отчитане на проявлението на данъците в отделни стопански операции или годишното приключване.
  5. Практическо осчетоводяване на стопански операции – с реалните документи, които ги документират; подробни обяснения за същността на стопанската операция – от икономическа, счетоводна, данъчна и финансова гледна точка; подход и стъпки за осчетоводяване; самите счетоводни статии; отражение на стопанската операция в оборотната ведомост и финансовите отчети.
  6. Счетоводни справки – получени в резултат на осчетоводяване на стопанските операции, с детайлно обяснение за тяхната същност, изготвяне, анализ и честите грешки, които се допускат в тях.
  7. Съставяне на годишни финансови отчети – подробно обяснение на принципите за съставяне на всеки отчет от оборотна ведомост и главна книга, разглеждане на примерни отчети за различни предприятия (извършващи услуги, търговия и/или производство) и много упражнения по темата.
  8. Преобразуване на счетоводен финансов резултат за данъчни цели и годишна данъчна декларация – разглеждат се всички основни случаи на непризнати за данъчни цели приходи и разходи, с които счетоводният финансов резултат трябва да се коригира за данъчни цели.

виж програмата за обучение

Учебни материали

За целите на обучението в Счетоводната Академия на Крестън БулМар е създаден уникален учебник, съдържащ близо 1 000 страници материали по практическо счетоводство и данъци. За същите цели са подготвени и множество допълнителни ресурсни материали за упражнения и по-лесно усвояване на изучавания материал. Учебникът и ресурсните материали остават за курсистите.

По време на обучението, включително до изпита, участниците получават безплатен пълен достъп до професионалния портал БАЛАНС.bg, където са публикувани над 3 000 актуални авторски материала по данъци, счетоводство и заплати от експертите на Крестън БулМар.

Изпит

От две до четири седмици след приключване на обучението участниците полагат изпит.

Изпитът се провежда присъствено в офиса на Крестън БулМар и се държи в електронна среда – специално разработена за целта WEB система, която работи в изолирана от Internet вътрешна среда. Продължителността му е 6 часа и включва 6 раздела:

1. Счетоводна теория и принципи;
2. Осчетоводяване на стопански операции;
3. Решаване на данъчни казуси;
4. Откриване на грешки в оборотна ведомост;
5. Съставяне на финансови отчети по оборотна ведомост;
6. Преобразуване на счетоводен финансов резултат за данъчни цели.

Изпитът не е тест – всеки въпрос или задача са отворени и трябва да се напише отговор или индивидуалното решение за тях. Това важи и за съставянето на финансовите отчети, за които не е нужно да се ползват калкулатор, лист и химикал, а само функционалността на системата, която прави нужните изчисления.

Оценка

Оценката от изпита се формира на база на процента успеваемост при отговора на всеки въпрос и решаването на всяка задача, като максималният процент е 100.

За успешно положен изпит се счита успеваемост над 75%, а оценките са, както следва:

- над 75% – Добър 4
- над 85% – Много добър 5
- над 95% – Отличен 6

За нас резултат под „Добър 4“ не е достатъчен за упражняване на счетоводната професия.

 

Повторно явяване и проверка на изпит за повишаване на резултата се заплаща в размер на 120 лв.