С какво се отличаваме

В средното и висшето образование, обучението е базирано на принципа ”първо ти преподавам, после учиш и накрая те изпитвам, за да оценя колко не знаеш”, а в Счетоводна Академия БулМар обучението е базирано на по-ефективния принцип ”първо учиш, после те изпитвам какво не си разбрал, за да ти го обясня и да го запомниш завинаги”.

Практиката доказа, че продължителното обучение по счетоводство в средното и висшето образование не дава очаквания от пазара резултат, защото то:

- е твърде разтеглено във времето и обикновено, когато учениците или студентите стигнат до края на материала, вече са забравили какво са учили в началото и каква е връзката му с края;
- не е обвързано с реалната счетоводна практика, с реалните счетоводни документи и с реалните търговски сделки;
- на практика не изучава съставянето на финансовите отчети, които обикновено са в края на материала и най-често не остава време за тях и почти никога не са в конспектите и задачите за изпити;
- моделът на обучение с лекции, упражнения и изпити, в края на семестъра, не е практически работещ модел, с който един реален професионален консултант развива своята експертиза и опит.

 

Системата на обучение в Счетоводна Академия БулМар залага на следното:

- подходът в обучението е базиран на модела, по който един професионален консултант в реалния бизнес изгражда своята експертиза и опит, а това става с много самостоятелно четене и осмисляне, професионални дискусии, решаване на казуси и посещение на професионални семинари;
- създаване на комплексно разбиране за предмета на счетоводството и връзката между осчетоводяването на всяка една стопанска операция и финансовите отчети;
- още от първия учебен ден в Академията се изучава съставянето на финансовите отчети;
- изучаване на основните счетоводни стандарти и отражението на тяхното прилагане върху финансовите отчети;
практическо осчетоводяване на реални счетоводни и бизнес документи от реални стопански операции;
- изучаване на основните моменти в основните данъчни закони и тяхното осчетоводяване;
- анализ на основните счетоводни справки, получени в резултат на осчетоводяването на стопанските операции;
- съставяне на финансови отчети от оборотна ведомост и главна книга;
- супер интензивно усвояване на материята, за да може по-бързо, във фактора време, да се правят логическите връзки между отделно изучаваните елементи от счетоводството и данъците. Разточителното, непълно и несвързано с практиката училищно и университетско обучение по счетоводство, силно възпрепятства създаването на устойчиви логически връзки между отделно изучаваните елементи на счетоводната теория и практика.