Обучение по Практическо Счетоводство

Професионалното интензивно обучение в Счетоводна Академия БулМар надгражда фундаменталните академични знания по счетоводство с практико-приложни, нужни реално за упражняване на професията Практическо счетоводство.

През XXI век, счетоводството вече е наука и професия за измерване на всякакви процеси и събития, които протичат или се случват в една компания, за да може да се даде отговор на въпроса, защо целите и стратегията на компанията са изпълнени или защо не са и какво трябва да се направи, за да бъдат постигнати.

Счетоводителите на XXI век не записват безкрайни дебити и кредити. Те са мултидисциплинарно подготвени и незаменими бизнес консултанти за всяка компания.

Обучението е подходящо за получаване на първоначална квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията, както от студенти по икономика, дипломирани бакалаври и магистри, така и от хора с напреднала професионална кариера или възраст.

Академията предлага две форми на обучение:

Присъствена форма

Дистанционна форма

Продължителност
4 седмици 3 месеца
Начало
всеки първи понеделник на месеца следете обявените дати тук
График
9:00 - 18:00 ч., всеки работен ден.

09:00 - Самостоятелно изучаване на материала за деня
12:00 - Почивка
12:45 - Самостоятелно изучаване на материала за деня
14:00 - Дискусия по материала между курсистите
15:15 - Проверка на наученото и разясняване на проблемните моменти от ментори
16:45 - Почивка
17:00 - 18:00 - Обобщаваща лекция на материала от деня
Ежедневно - самостоятелно изучаване и осмисляне на предвидения за седмицата материал.

Всеки вторник - 18.00 - 20.00 - вечерен семинар с лектор, който идентифицира и разяснява неясните моменти от материала. Обобщава и затвърждава знанията придобити през предходната седмица. Прави връзката с преминатия и следващия материал. Лекциите по време на курса преминават във виртуална класна стая, разработена специално за нуждите на Академията.
Цена
750 лв. 750 лв.

Какво включва?

- Предмет, цели и принципи на счетоводството;
- Основни счетоводни стандарти – национални и международни;
- Счетоводни документи и работа с тях;
- Основни данъчни закони;
- Практическо осчетоводяване на стопански операции;
- Анализ на счетоводни справки;
- Съставяне на годишни финансови отчети;
- Преобразуване на финансов резултат за данъчни цели и данъчна декларация.

За всеки ден от обучението курсистите трябва да усвоят точно определени знания и умения, съгласно специално разработената програма за курса.

Учебни Материали

За целите на Счетоводна Академия БулМар е създаден уникален учебник, съдържащ над 1 400 страници материали по практическо счетоводство и данъци. За същите цели са подготвени и множество допълнителни ресурсни материали за упражнения и по-лесно усвояване на изучавания материал. Учебникът и ресурсните материали остават за курсистите.

Правила за обучение в Академия БулМар

Преди стартирането на обучението, курсистите се запознават и приемат да спазват Правилата за обучение в Академия БулМар.
Прегледайте правилата тук: