Обучение

обратно

Колко Продължава Обучението

Обучението в Счетоводна Академия БулМар е в продължение на 4 седмици при пълна ангажираност от 9:00 до 18:00 часа, всеки делничен ден. Обикновено то започва всеки първи понеделник на месеца, така че присъственото обучение е в рамките на един календарен месец.

Обучението завършва с изпит, който се насрочва около две седмици след края на присъственото обучение, като за точната дата курсистите се споразумяват помежду си.

След края на присъственото обучение и до провеждането на изпита, всеки курсист трябва изключително интензивно и фокусирано да се упражнява в решаването на задачи и казуси, за да може успешно да вземе изпита. В тази връзка може да се каже, че обучението отнема около 6 седмици сериозна ангажираност.

Отсъствия от Занятия

Отсъствията от занятията са крайно непрепоръчителни! Дори само един ден отсъствие може да се окаже фатален за крайния успех при това толкова интензивно обучение.

Курсистите, чието обучение е спонсорирано от Крестън БулМар се отстраняват от групата при второ отсъствие от редовен учебен ден.

Учене по време на редовните учебни дни от вкъщи не се допуска, тъй като е доказано че деловата среда мобилизира и фокусира, а близостта на хладилник, кухня, телевизор и спалня са разсейващи и отпускащи фактори.

За Кого е Подходящо Обучението

Обучението е подходящо за получаване на първоначална квалификация, за преквалификация и за повишаване на квалификацията, както от студенти по икономика, дипломирани бакалаври и магистри, така и от хора с напреднала професионална кариера или възраст.

Какво Включва Обучението

По време на академията се изучават:

 1. Предмет, цели и принципи на счетоводството;

 2. Основни счетоводни стандарти – национални и международни;

 3. Реални първични счетоводни документи и работа с тях;

 4. Основни данъчни закони;

 5. Практическо осчетоводяване на стопански операции;

 6. Анализ на счетоводни справки;

 7. Съставяне на годишни финансови отчети;

 8. Преобразуване на финансов резултат за данъчни цели и данъчна декларация.

За всеки ден от обучението курсистите трябва да усвоят точно определени знания и умения, съгласно специално разработената програма за курса.

Учебни Материали

За целите на Счетоводна Академия БулМар е създаден уникален учебник, съдържащ над 1 400 страници практически материали по счетоводство и данъци. За същите цели са подготвени и множество допълнителни ресурсни материали за упражнения и по-лесно усвояване на изучавания материал. Учебникът и ресурсните материали остават за курсистите.

В Какво е Силата на Нашето Обучение

В средното и висшето образование, обучението е базирано на принципа ”първо ти преподавам, после учиш и накрая те изпитвам, за да оценя колко не знаеш”, а в Счетоводна Академия БулМар обучението е базирано на по-ефективния принцип ”първо учиш, после те изпитвам какво не си разбрал, за да ти го обясня и да го запомниш завинаги”.

Практиката доказа, че продължителното обучение по счетоводство в средното и висшето образование не дава очаквания от пазара резултат, защото то:

 1. е твърде разтеглено във времето и обикновено, когато учениците или студентите стигнат до края на материала вече са забравили какво са учили в началото и каква е връзката му с края;

 2. не е обвързано с реалната счетоводна практика, с реалните счетоводни документи и с реалните търговски сделки;

 3. на практика не изучава съставянето на финансовите отчети, които обикновено са в края на материала и най-често не остава време за тях и почти никога не са в конспектите и задачите за изпити;

 4. Моделът на обучение с лекции, упражнения и изпити в края на семестъра не е практически работещ модел, с който един реален професионален консултант развива своята експертиза и опит.

Системата на обучение в Счетоводна Академия БулМар залага на следното:

 1. Подходът в обучението е базиран на модела, по който един професионален консултант в реалния бизнес изгражда своята експертиза и опит, а това става с много самостоятелно четене и осмисляне, професионални дискусии, решаване на казуси и посещение на професионални семинари.

 2. Създаване на комплексно разбиране за предмета на счетоводството и връзката между осчетоводяването на всяка една стопанска операция и финансовите отчети;

 3. Още от първия учебен ден в Академията се изучава съставянето на финансовите отчети;

 4. Изучаване на основните счетоводни стандарти и отражението на тяхното прилагане върху финансовите отчети;

 5. Практическо осчетоводяване на реални счетоводни и бизнес документи от реални стопански операции;

 6. Изучаване на основните моменти в основните данъчни закони и тяхното осчетоводяване;

 7. Анализ на основните счетоводни справки, получени в резултат на осчетоводяването на стопанските операции;

 8. Съставяне на финансови отчети от оборотна ведомост и главна книга.

 9. Супер интензивно усвояване на материята, за да може по-бързо във фактора време да се правят логическите връзки между отделно изучаваните елементи от счетоводството и данъците. Разточителното, непълното и несвързано с практиката училищно и университетско обучение по счетоводство, силно възпрепятства създаването на устойчиви логически връзки между отделно изучаваните елементи на счетоводната теория и практика.

Как Протича Обучението

Обучението протича по начина, по който вече работещите професионални счетоводители се самоусъвършенстват и развиват в професията. Ежедневното обучение включва:

 1. Самостоятелно изучаване и осмисляне на предвидения за деня материал в библиотечна среда;

 2. Дискусия с ментори, които идентифицират и разясняват неясните моменти по материала;

 3. Дискусия по контролни въпроси от материала с останалите курсисти;

 4. Вечерен семинар с по-опитни лектори за обобщаване и затвърждаване на знанията от деня и свързването им с предходния и следващия материал.

Дневен часови график на обучението:

09:00 – 12:00 – Самостоятелно изучаване на материала за деня
12:00 – 12:45 – Почивка
12:45 – 14:00 – Самостоятелно изучаване на материала за деня
14:00 – 15:15 – Дискусия по материала за деня между курсистите
15:15 – 16:45 – Проверка на наученото и разясняване на неразбраното от ментори
16:45 – 17:00 – Почивка
17:00 – 18:00 – Обобщаваща лекция за материала от деня

Отсъствия или Неангажираност с Учебния Процес

 1. Не се толерират и не се допускат закъснения и отсъствия от учебните занятия, освен при обективна и крайна наложителност. Дори само един ден отсъствие може да се окаже фатален за крайния успех при това толкова интензивно обучение. Ученето от вкъщи не е толкова ефективно, тъй като е доказано, че деловата среда мобилизира и фокусира, а близостта на хладилник, кухня, телевизор и спалня са крайно разсейващи и отпускащи фактори.
 2. Курсист се отстранява от обучението при системно закъсняване за занятия и неангажираност с учебния процес или при направени повече от две отсъствия от учебни дни в първите три седмици от обучението.

Под ”неангажираност с учебния процес” се разбира, когато курсист:

 • в часовете за самостоятелна подготовка не е фокусиран върху изучавания материал и пречи на концентрацията и мотивацията на своите колеги;
 • в часовете за дискусия със своите колеги пречи на кооперативизма на групата или внася демотивация за разбирането на материала и крайния успех на всеки;
 • в часовете за проверка на наученото, не решава раздадените задачи и/или неотговаря на контролните въпроси и/или го прави с отегчение/високомерие или по друг неприемлив начин;
 • в часовете за обобщаваща лекция за материала от деня се държи по неуважителен и неприемлив начин, който пречи на градивния и мотивиращ дух за краен успех.

Целта на тези правила е да се осигурят най-добри условия и атмосфера на заинтересованите и мотивирани курсисти да изучат материала и успешно да положат финалния изпит.

Изпитът

Изпитът е с продължителност 6 часа и включва 6 раздела:

 1. Счетоводна теория и принципи;

 2. Осчетоводяване на стопански операции;

 3. Решаване на данъчни казуси;

 4. Откриване на грешки в оборотна ведомост;

 5. Съставяне на финансови отчети по оборотна ведомост и главна книга;

 6. Преобразуване на финансов резултат за данъчни цели.

Изпитът се провежда в специално разработена WEB система, която работи в изолирана от Internet вътрешна среда.

По време на изпита курсистите нямат нужда от калкулатор, лист и химикал.

Въпреки че се държи в електронна платформа, изпитът не е тест. Всяка задача е отворена и трябва да се напише индивидуалното решение за нея. Това важи и за съставянето на финансовите отчети, за които също не е нужно да се ползват калкулатор, лист и химикал, а само функционалността на системата, която прави нужните изчисления.

По време на изпита всички мобилни телефони и други свързани с Internet устройства стоят на отделна маса в залата и ползването им не е позволено.

Кои са Успешните Курсисти

Няма почти никакво значение кой курсист в кой университет е учил преди това и колко изпита по счетоводство е взел и дали изобщо е учил счетоводство. Няма значение дали и колко е работил, като счетоводител.

Най-важното за успеха е, колко всеки курсист ще бъде посветен на обучението, от първия учебен ден до деня на изпита – общо около 6 седмици.

Най-успешният курсист в историята на Счетоводна Академия БулМар, който постигна 100% резултат на изпита, бе на възраст над 30 години и в процес на преквалификация, никога не беше учил и работил счетоводство, но учеше по 12-14 часа от първия учебен ден в Академията до последния ден преди изпита, в т.ч. събота и неделя.

ИИмаме много примери за млади курсисти, току що завършили счетоводство и финанси в чуждестранни университети с бакалавърски и магистърски степени, които се провалиха на изпита, защото смятаха, че знаят много и изпитът е, като в училище или като в университета.

Обучението в Счетоводна Академия БулМар е не само теоретично, то е и силно практическо, ориентирано към финансовите отчети, което е далеч по-различно от училищното и университетското образование по счетоводство навсякъде по света.

Успехът в обучението е плод на пълно посвещаване, много учене, много упражнения за решаване и пререшаване на стопанските операции и финансовите отчети от учебника и активно участие във всички дискусии по време на обучението.

Практиката доказа, че съчетаване на обучението в Академията с други учебни или професионални ангажименти води до загуба на фокус и до неуспех на изпита.

Всеки който иска успешно да вземе изпита, трябва напълно да се посвети на обучението в Академията, в т.ч. и събота и неделя, а в дните до изпита много интензивно да преговаря научения материал и да реши поне по три пъти всички задачи от учебника и допълнителните материали. Без тези постоянни и финални усилия, изпитът е малко вероятно да бъде взет.

Решаващи за успеха на изпита са не коефициента на интелигентност или таланта на курсиста, решаващи за успеха са постоянните големи усилия и ангажираност в учебния процес.

Резултатът

Скалата на успеха от изпита е:

 1. резултат над 95% - Отличен (6);

 2. резултат над 85% - Много добър (5);

 3. резултат над 75% - Добър (4);

 4. резултат под 75% - Неиздържал.

За нас резултат под добър (4) не е достатъчен за упражняване на счетоводната професия.

Преписване, Подсказване, Корупция

На изпита в Счетоводна Академия БулМар не може да се преписва и подсказва – контролът по време на изпита е изключително строг.

За успешно полагане на изпита не може да се ходатайства от трети страни, защото нямаме зависимост от такива.

Изпитът не може да бъде купен, защото компрометирането на нашата професионална репутация и професионална референция, която издаваме, няма цена.

Професионална Референция

Всеки курсист, който успешно издържи изпита с резултат над 75%, веднага след това би могъл да упражнява счетоводната професия на над средното за страната ниво, за което получава и специална професионална референция от Крестън БулМар, която дефинира уменията, които курсистът е придобил, в зависимост от получената оценка на изпита.

Кой Преподава

Ментори и лектори в Счетоводна Академия БулМар са практикуващи счетоводители и одитори от Крестън БулМар, които са сред най-добрите в България и с готовност предават своя практически опит за по-бързото усвояване и навлизане в тайните на счетоводната професия.

Възможност за Кариера в Крестън БулМар

На курсистите, издържали изпита с над 80-85% и демонстрирали високи постоянство, дисциплина, ангажираност и мотивация по време на обучението, обикновено се предлага възможност за по-нататъшно кариерно развитие в Крестън БулМар.

Държавен Лиценз

Програмата за практическо професионално обучение на счетоводители в Счетоводна Академия БулМар е лицензирана от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) с Лицензия №200712413 от 21.03.2007 г.

Повече се гордеем не с Лицензията от НАПОО, а с реалното пазарно признание за нивото на нашето обучение и с удовлетвореността на нашите курсисти.