Дистанционно обучение

Колко Продължава Дистанционната Форма на Обучение

Дистанционната форма на обучение в Счетоводна Академия БулМар е с продължителност  3 месеца. Лекциите по време на курса преминават във виртуална класна стая, разработена специално за нуждите на Академията.

Предимството на тази форма на обучение е, че всеки участник ще може сам ще планира времето си за четене. Това, което трябва да бъде планирано предварително, е срещата с лектор. Тя ще се провежда  онлайн, във виртуална класна стая, всеки понеделник от 18:00 часа. Единственото, от което ще се нуждаят курсистите е компютър.

Обучението завършва с изпит, който се насрочва приблизително,  две седмици след последния ден на курса, като за точната дата курсистите се споразумяват помежду си, заедно с отговарящия за обучението преподавател.

По време на цялото дистанционно обучение, всеки курсист трябва изключително интензивно и фокусирано да се упражнява в решаването на задачи и казуси, за да може успешно да вземе своя изпит.

В тази връзка може да се каже, че обучението отнема около 3 месеца и половина, сериозна ангажираност.

Колко струва обучението?

Цената на дистанционното обучението в Счетоводна Академия БулМар е 650 лв. Тя се заплаща по банковата сметката на Академията. Плащането се прави, след като кандидатът е изпратил заявка за обучението и ние сме потвърдили, че сме му запазили място, за избрания от него период. Цената на обучението включва разходите за дистанционното обучение в продължение на 3 месеца, учебникът, допълнителни материали, които се изпращат на курсистите в случай на необходимост от такива, провеждането и проверката на изпита на всеки курсист.

Банкови детайли:
получател: Академия БулМар ЕООД
IBAN: BG80UNCR70001521090647
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк АД

Отсъствия от онлайн Занятия

Отсъствията от онлайн заниманията, които се провеждат всеки понеделник, са крайно непрепоръчителни! Това е времето, в което курсистите могат да задават своите въпроси, както и да обсъждат помежду си вече изчетения и разгледан материал. Можем да изпратим видеозапис от пропуснати, от курсист, лекции, но не повече от два пъти за цялото обучение.

За Кого е Подходящо Обучението

Дистанционната форма на обучение е подходяща за всички, които не разполагат със свободно време или не живеят в гр. София.

Дистанционната форма дава възможност на всеки  курсист, сам да планира своето време за четене.

Всеки, който премине този курс, ще има възможност да получи първоначална квалификация по счетоводство, да се преквалифицира или да повиши своята квалификация, без значение от образувание или възраст.

Какво Включва Обучението

 1. Предмет, цели и принципи на счетоводството;

 2. Основни счетоводни стандарти – национални и международни;

 3. Реални първични счетоводни документи и работа с тях;

 4. Основни данъчни закони;

 5. Практическо осчетоводяване на стопански операции;

 6. Анализ на счетоводни справки;

 7. Съставяне на годишни финансови отчети;

 8. Преобразуване на финансов резултат за данъчни цели и данъчна декларация.

За всяка седмица от обучението, курсистите трябва да усвоят точно определени знания и умения, съгласно специално разработената програма за курса.

Учебни Материали

За целите на Счетоводна Академия БулМар е създаден уникален учебник, съдържащ над 1 400 страници практически материали по счетоводство и данъци. За същите цели са подготвени и множество допълнителни ресурсни материали за упражнения и по-лесно усвояване на изучавания материал.

Учебникът ще бъде изпратен по куриер, на всеки заплатил обучение в дистанционна форма.

Всички учебни материали остават за курсистите.

В Какво е Силата на Нашето Обучение

В средното и висшето образование, обучението е базирано на принципа ”първо ти преподавам, после учиш и накрая те изпитвам, за да оценя колко не знаеш”, а в Счетоводна Академия БулМар обучението е базирано на по-ефективния принцип ”първо учиш, после те изпитвам какво не си разбрал, за да ти го обясня и да го запомниш завинаги”.

Практиката доказа, че продължителното обучение по счетоводство в средното и висшето образование не дава очаквания от пазара резултат, защото то:

 1. е твърде разтеглено във времето и обикновено, когато учениците или студентите стигнат до края на материала вече са забравили какво са учили в началото и каква е връзката му с края;

 2. не е обвързано с реалната счетоводна практика, с реалните счетоводни документи и с реалните търговски сделки;

 3. на практика не изучава съставянето на финансовите отчети, които обикновено са в края на материала и най-често не остава време за тях и почти никога не са в конспектите и задачите за изпити;

 4. Моделът на обучение с лекции, упражнения и изпити в края на семестъра не е практически работещ модел, с който един реален професионален консултант развива своята експертиза и опит.

Системата на обучение в Счетоводна Академия БулМар залага на следното:

 1. Подходът в обучението е базиран на модела, по който един професионален консултант в реалния бизнес изгражда своята експертиза и опит, а това става с много самостоятелно четене и осмисляне, професионални дискусии, решаване на казуси и посещение на професионални семинари.

 2. Създаване на комплексно разбиране за предмета на счетоводството и връзката между осчетоводяването на всяка една стопанска операция и финансовите отчети;

 3. Още от първия учебен ден в Академията се изучава съставянето на финансовите отчети;

 4. Изучаване на основните счетоводни стандарти и отражението на тяхното прилагане върху финансовите отчети;

 5. Практическо осчетоводяване на реални счетоводни и бизнес документи от реални стопански операции;

 6. Изучаване на основните моменти в основните данъчни закони и тяхното осчетоводяване;

 7. Анализ на основните счетоводни справки, получени в резултат на осчетоводяването на стопанските операции;

 8. Съставяне на финансови отчети от оборотна ведомост и главна книга.

 9. Интензивно усвояване на материята, за да може по-бързо, във фактора време да се правят логическите връзки между отделно изучаваните елементи от счетоводството и данъците. Разточителното, непълното и несвързано с практиката училищно и университетско обучение по счетоводство, силно възпрепятства създаването на устойчиви логически връзки между отделно изучаваните елементи на счетоводната теория и практика.

Как Протича Обучението

Обучението дава възможност на вече работещите или все още обучаващите се курсисти да се самоусъвършенстват и развиват в счетоводната професията. Обучението включва:

 1. Самостоятелно изучаване и осмисляне на предвидения за седмицата материал;

 2. Вечерен семинар с лектор (всеки понеделник), който ще има задачата да идентифицира и разясни неясните моменти от материала. Лекторът ще има и задачата да обобщи и затвърди знанията придобити през предходната седмица, както и да направи връзката с предходния и следващия материал.

 3. Дискусия по контролни въпроси от материала с всички курсисти във виртуална класна стая;

График на обучението:

Продължителност на обучението в дистанционна форма – 3 месеца;

Обобщаваща лекция за материала от седмицата, както и изясняване на неясните въпроси -  Всеки понеделник от 18:00 до 19:00 ч;

Изпитът

Изпитът се провежда в офиса на Академия БулМар, който се намира на ул. Найчо Цанов № 172, гр. София 1309.

Изпитът е с продължителност 6 часа и включва 6 раздела:

 1. Счетоводна теория и принципи;

 2. Осчетоводяване на стопански операции;

 3. Решаване на данъчни казуси;

 4. Откриване на грешки в оборотна ведомост;

 5. Съставяне на финансови отчети по оборотна ведомост и главна книга;

 6. Преобразуване на финансов резултат за данъчни цели.

Изпитът се провежда в специално разработена WEB система, която работи в изолирана от Internet вътрешна среда.

По време на изпита курсистите нямат нужда от калкулатор, лист и химикал.

Въпреки че се държи в електронна платформа, изпитът не е тест. Всяка задача е отворена и трябва да се напише индивидуалното решение за нея. Това важи и за съставянето на финансовите отчети, за които също не е нужно да се ползват калкулатор, лист и химикал, а само функционалността на системата, която прави нужните изчисления.

По време на изпита всички мобилни телефони и други свързани с Internet устройства стоят на отделна маса в залата и ползването им не е позволено.

Резултатът

Скалата на успеха от изпита е:

 1. резултат над 95% - Отличен (6);

 2. резултат над 85% - Много добър (5);

 3. резултат над 75% - Добър (4);

 4. резултат под 75% - Неиздържал.

За нас резултат под добър (4) не е достатъчен за упражняване на счетоводната професия.

Преписване, Подсказване, Корупция

На изпита в Счетоводна Академия БулМар не може да се преписва и подсказва – контролът по време на изпита е изключително строг.

За успешно полагане на изпита не може да се ходатайства от трети страни, защото нямаме зависимост от такива.

Изпитът не може да бъде купен, защото компрометирането на нашата професионална репутация и професионална референция, която издаваме, няма цена.

Професионална Референция

Всеки курсист, който успешно издържи изпита с резултат над 75%, веднага след това би могъл да упражнява счетоводната професия на над средното за страната ниво, за което получава и специална професионална референция от Крестън БулМар, която дефинира уменията, които курсистът е придобил, в зависимост от получената оценка на изпита.

Кой Преподава

Лектори в Счетоводна Академия БулМар са практикуващи счетоводители и одитори от Крестън БулМар, които са сред най-добрите в България и с готовност предават своя практически опит за по-бързото усвояване и навлизане в тайните на счетоводната професия.

Държавен Лиценз

Програмата за практическо професионално обучение на счетоводители в Счетоводна Академия БулМар е лицензирана от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) с Лицензия №200712413 от 21.03.2007 г.

Повече се гордеем не с Лицензията от НАПОО, а с реалното пазарно признание за нивото на нашето обучение и с удовлетвореността на нашите курсисти.

Академия БулМар ЕООД